Dokumenty do pobrania

DOKUMENTY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ URZĘDU

Regulamin Organizacyjny

Schemat organizacyjny

Kodeks Etyki

STRAŻ MIEJSKA

Wniosek o wydanie abonamentu

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Wniosek - umieszczenie urządzeń nie związanych z funkcją drogi

Wniosek - dofinansowanie przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek - zaopiniowanie organizacji ruchu

Wniosek - zajęcie pasa drogi

Wniosek - wydanie decyzji środowiskowych

Wniosek - wycinka drzew

Wniosek - modernizacja zjazdu z drogi

Wniosek - lokalizacja zjazdu z drogi

Pleszewski Program Wymiany Źródeł Ciepła

Załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie dotacji

Zasady udzielenia dotacji w ramach programu

Załącznik nr 2 do wniosku o udzielenie dotacji

Wniosek o udzielenie dotacji

WYDZIAŁ ROZWOJU I ANALIZ

Wydanie licencji Taxi

Wniosek o udzielenie licencji

Oświadczenie - wymóg dobrej reputacji

Oświadczenie - zamiar zatrudnienia kierowcy

Oświadczenie kierowcy o spełnieniu art. 5c

Wykaz pojazdów zgłoszonych do licencji

Zapotrzebowanie - identyfikator kierowcy

Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji

Wniosku o wydanie zaświadczenia

Sprzedaż napojów alkoholowych

Harmonogram spotkań Zespołu Opiniującego

Oświadczenie o usytuowaniu lokalu

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek - jednorazowe zezwolenie

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż

Zgoda sołtysa / przewodniczącego osiedla
 • Sprzedaż napojów alkoholowych - dodatkowe informacje (kliknij, aby przeczytać)

  Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
  • Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust .1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.  z 2018 r., poz. 1541 ze zm.).

  Opłaty:

  Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości:
  • „ A” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł.
  • „B” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł
  • „C” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – 2100 zł.
  Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustaloną na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, składanego do dnia 31 stycznia):
  • „ A” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
  • „B” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 525 zł lub opłata w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.
  • „C” – za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu – 2100 zł lub opłata w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

  Opłata wnoszona jest na następujący rachunek bankowy Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Pleszewie: 40 8407 0003 0007 1000 2000 0413

  Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objętym zezwoleniem.
  W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się jednorazowo w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. W pozostałych latach ważności zezwolenia opłatę wnosi się w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

  Okres na jaki udzielane jest zezwolenie.

  • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  – 3 lata.
  • Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w miejscu sprzedaży – 4 lata.
  Podstawa prawna:
  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
  Informacji udziela:
  Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie
  Wydział Rozwoju i Analiz
  Rynek 1, 63-300 Pleszew
  Tel. 062 7428-340
  Email: asiudzinska@pleszew.pl

  Uprzejmie informujemy, iż następuje ujednolicenie procedury składania wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  Zespół Opiniujący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie działający zgodnie z Ustawą oraz Uchwałą Rady Miejskiej będzie opiniował złożone wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w każdą trzecią środę miesiąca. W przypadku, gdy dzień ten będzie dniem wolnym od pracy dniem spotkania Zespołu ustala się kolejny dzień roboczy.
  W związku z powyższym, w celu uzyskania zezwolenia w danym miesiącu składanie wniosków proszę planować z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż zezwolenia są wydawane wyłącznie po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu.

  AKTUALNY HARMONOGRAM SPOTKAŃ ZESPOŁU OPINIUJĄCEGO WNIOSKI O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

   

  • 15 stycznia 2020
  • 19 lutego 2020
  • 18 marca 2020
  • 15 kwietnia 2020
  • 20 maja 2020
  • 17 czerwca 2020

Działalność gospodarcza

Aktualne wzory wniosków oraz klasyfikację PKD i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Przejdź do CEIDG

WYDZIAŁ EDUKACJI

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o dofinansowanie

Informacja dla pracodawcy

Informacja - zwrot kosztów

Formularz informacji

Zgłoszenie umowy

Oświadczenie de minimis
Pozostałe dokumenty

Egzekucja obowiązku przygotowania

Wpis do rejestru żłobków

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Informacja: podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości: zmiany, zwolnienia

Podatek od nieruchomości - zwolnienia

Podatek od nieruchomości

Deklaracja na podatek rolny

Informacja: podatek leśny

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Wniosek: zaświadczenie o niezaleganiu lub inne nadpłaty

Informacja: w sprawie podatku rolnego

Informacja: ulga - wymagane dokumenty

Podatek od środków transportowych - stawki

Podatek od środków transportowych - zmiany

Wniosek i zgoda - przeksięgowanie nadpłaty

Wniosek: de minimis w rolnictwie

Wniosek - zaliczenie nadpłaty

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Pleszew

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami

Deklaracja na podatek leśny

Formularz informacji de minimis

REFERAT GOSPODARKI ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

Załącznik do deklaracji DO1 i DO2

Terminy opłat za gospodarowanie odpadami

Zasady segregacji odpadów

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami w gminie Pleszew

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I URBANISTYKI

Wniosek o kopie decyzji

Wniosek o przeniesienie decyzji na nowego inwestora

Wniosek do studium gminy

Wniosek o opinię nt. wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wniosek o sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o ustalenie decyzji interesu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie opinii na temat inwestycji

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium

Wniosek o zaświadczenie

Wniosek o zgodności zmiany sposobu użytkowania z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego

Urząd Stanu Cywilnego

Dowody osobiste

Wniosek o udostępnienie danych w trybie jednostkowym

Wniosek o udostępnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Wniosek zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zameldowanie i wymeldowanie

Pełnomocnictwo do wymeldowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania pobyt czasowy

Zgłoszenie wymeldowania pobyt stały

Zgłoszenie wyjazdu za granicę

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu z zagranicy

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu z zagranicy

Wniosek o wymeldowanie decyzja administracyjną

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wydanie odpisu aktu

Pełnomocnictwo

Sprawy wojskowe

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

Imprezy masowe

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania imprezy masowej

WYDZIAŁ PROMOCJI I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Wniosek o przyznanie nagrody Miasta i Gminy Pleszew
za osiągnięte wyniki sportowe
Wielkość czcionki
Kontrast