Dokumenty do pobrania

Zdarza się, że przeglądarka Chrome (w zależności od konfiguracji) ma problem z pobraniem plików Word. W takim przypadku, zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste

Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym

Wniosek o udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sprawy meldunkowe

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie pobyt czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo

Wniosek o wydanie odpisu

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Sprawy wojskowe

Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia

Imprezy masowe

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Deklaracja

Wydział Ochrony Środowiska

Azbest 2021

Formularz informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie

Klauzula informacyjna RODO

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Regulamin

Wniosek

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Decyzje środowiskowe

Wniosek przeniesienie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wniosek o dotację celową

Sprawozdanie

Oświadczenie współwłaścieli

Oświadczenie B

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała antysmogowa

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkpolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie

Poradnik antysmogowy

Komunikat antysmogowy

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usuniięcia drzewa przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek wycinka drzew

Usuwanie drzew i krzewów procedura

Informacja – wycinka drzew

Wymiana kotłów

Wniosek

Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Pleszew

Rozliczenie-sprawozdanie

Oświadczenie

Oświadczenie współwłaścieli

Oświadczenie B3

Referat Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – stawki

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości zwolnienia, zmiany (3)

Podatek od nieruchomości zwolnienia, zmiany (2)

Podatek od nieruchomości zwolnienia, zmiany

Podatek od nieruchomości zwolnienia

Podatek rolny

Podatek rolny GUS

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny

Informacja o gruntach

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

Podatek leśny

Podatek leśny GUS

Informacja o lasach

Załącznik nr 3 do informacji o lasach

Załącznik nr 2 do informacji o lasach

Załącznik nr 1 do deklaracji o lasach

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych – stawki

Inne

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja o wymaganych dokumentach przy wniosku o ulgę

Formularz informacji de minimis

Wniosek – de minimis w rolnictwie

Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Wzór wniosku i zgody na przeksięgowanie nadpłaty

Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty

Wzór wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu