Dokumenty do pobrania

Zdarza się, że przeglądarka Chrome (w zależności od konfiguracji) ma problem z pobraniem plików Word. W takim przypadku, zalecamy korzystanie z przeglądarki Mozilla.

Urząd Stanu Cywilnego i Spraw Obywatelskich

Dowody osobiste

Wniosek o udostepnienie danych w trybie jednostkowym

Wniosek o udostepnienie dokumentacji związanej z dowodem osobistym

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (należy drukować dwustronnie)

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Sprawy meldunkowe

Wniosek o nadanie numeru PESEL

Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Pełnomocnictwo

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Wniosek o wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

Zgłoszenie pobyt czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Urząd Stanu Cywilnego

Pełnomocnictwo

Wniosek o wydanie odpisu

Wniosek o sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu zgonu do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu małżeństwa do polskiego rejestru

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu urodzenia do polskiego rejestru stanu cywilnego

Wniosek o przyjęcie oświadczenia o powrocie po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Wniosek o ślub cywilny

Wniosek o ślub kościelny

Wniosek o transkrypcję aktu zgonu

Wniosek o transkrypcję aktu urodzenia

Wniosek o transkrypcję aktu małżeństwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Wniosek o uznanie ojcostwa

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska osoby pełnoletniej

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska małoletniego dziecka

Informacje

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Uznanie ojcostwa

Zmiana nazwiska lub imienia

Zgłoś urodzenie dziecka

Zgłoś zgon

Uzyskaj odpis aktu

Uzyskaj zaświadczenie o stanie cywilnym

Weź ślub cywilny

Weź ślub wyznaniowy

Transkrypcja/rejestracja zagranicznego aktu urodzenia

Transkrypcja zagranicznego aktu małżeństwa

Transkrypcja zagranicznego aktu zgonu

Wróć do nazwiska noszonego przed ślubem

Sprawy wojskowe

Wniosek o uznanie żołnierza za sprawującego bezpośrednią opiekę nad członkami rodziny

Wniosek o uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny

Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego

Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia

Imprezy masowe

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

Rejestr wyborców

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Wniosek o udostępnienie rejestru

Wniosek o skreślenie z rejestru

Oświadczenie o ponownym zamieszkaniu

Oświadczenie do wpisania do rejestru

Deklaracja

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Sprawy dotyczące gospodarki nieruchomościami

Wzór wniosku o opłatę jednorazową za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego

Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu kontynuacja

Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy kontynuacja

Wzór wniosku o zawarcie umowy dzierżawy

Wzór wniosku o wykreślenie roszczenia w KW

Wzór wniosku o wykreślenie hipoteki

Sprawy dotyczące planowania przestrzennego

Wzór oświadczenia do decyzji o warunkach zabudowy

Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium

Wzór wniosku o odpis decyzji

Wzór wniosku o sporządzenie mpzp

Wzór wniosku o zgodności zmiany sposobu użytkowania z mpzp

Wzór wniosku o zmianę przeznaczenia terenu w mpzp

Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp

Wzór wniosku o wydanie opinii na temat inwestycji

Wzór wniosku o opinię nt wstępnego projektu podziału nieruchomości

Wzór wniosku do studium gminy

Wzór wniosku o zaświadczenie

Wzór wniosku o przeniesienie decyzji na nowego inwestora

Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy

Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Wydział Gospodarki Komunalnej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem robót

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na potrzeby reklam w pasie drogi gminnej

Wniosek o zajęcie pasa drogowego na prawie wyłączności

Wniosek o umieszczenie w pasie drogowym urządzeń nie związanych z funkcją drogi

Wniosek o ustalenie lokalizacji urządzeń nie związanych z funkcją drogi w pasie drogowym

Wniosek ws. ustalenia lokalizacji zjazdu w pasie drogi gminnej

Wniosek ws. modernizacji chodnika lub zjazdu w pasie drogi gminnej

Wniosek o zaopiniowanie stałej/tymczasowej organizacji ruchu

Zezwolenie na przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnej

Porozumienie o przejęciu gwarancji drogi gminnej

Wniosek o wydanie zezwolenia na przewozy regularne komunikacji autobusowej

Wniosek o uchylenie decyzji

Wydział Rozwoju i Analiz

Wydanie licencji Taxi (obowiązuje od 2020 roku)

Załącznik nr 10

Załącznik nr 3

Załącznik nr 6

Załącznik nr 1

Wniosek o udzielenie licencji TAXI

Wniosek o dostosowanie licencji

Wniosek o wydanie zaświadczenia, iż działka nie znajduje się na obszarze rewitalizacji

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie o wartości sprzedaży

Wniosek zezwolenie alkohol jednorazowe

Oświadczenie o usytuowaniu lokalu

Wniosek zezwolenie alkohol

Informacja dodatkowa – należy pobrać

Nagrody sportowe za wysokie wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody Miasta i Gminy Pleszew za wysokie wyniki sportowe

Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród za wysokie wyniki sportowe

Wydział Ochrony Środowiska

Ustalanie opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja dotycząca opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej

Oświadczenie zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Decyzje środowiskowe

Wniosek przeniesienie

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Wniosek o dotację celową

Sprawozdanie

Oświadczenie współwłaścicieli

Oświadczenie B

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu si o pomoc de minimis

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków

Uchwała antysmogowa

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Poznania, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wprowadzenia, na obszarze Miasta Kalisza, ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Wpływ zanieczyszczonego powietrza na zdrowie

Poradnik antysmogowy

Komunikat antysmogowy

Wycinka drzew

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek wycinka drzew

Usuwanie drzew i krzewów procedura

Informacja – wycinka drzew

Wymiana kotłów -Program “Kociołek”

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej

Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie współwłaścicieli

Wniosek

Rozliczenie

Referat Podatków i Opłat

Podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości – stawki

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 3 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 1 do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości zwolnienia

Zmiana uchwały w sprawie zwolnień

Podatek rolny

Podatek rolny GUS

Deklaracja na podatek rolny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek rolny

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek rolny

Informacja o gruntach

Załącznik nr 1 do informacji o gruntach

Załącznik nr 2 do informacji o gruntach

Załącznik nr 3 do informacji o gruntach

Podatek leśny

Podatek leśny GUS

Informacja o lasach

Załącznik nr 3 do informacji o lasach

Załącznik nr 2 do informacji o lasach

Załącznik nr 1 do deklaracji o lasach

Deklaracja na podatek leśny

Załącznik nr 2 do deklaracji na podatek leśny

Załącznik nr 1 do deklaracji na podatek leśny

Podatek od środków transportowych

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych

Deklaracja na podatek od środków transportowych

Podatek od środków transportowych – stawki 1

Podatek od środków transportowych – stawki 2

Inne

Wniosek o zwrot opłaty skarbowej

Informacja o wymaganych dokumentach przy wniosku o ulgę

Formularz informacji de minimis

Wniosek – de minimis w rolnictwie

Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku

Wzór wniosku i zgody na przeksięgowanie nadpłaty

Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty

Wzór wniosku o zaświadczenie o niezaleganiu

Informacja o rekompensacie za koszty odzyskiwania należności

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności – informacja

Referat Gospodarki Odpadami

Stawki opłat i terminy płatności za gospodarowanie odpadami w Gminie Pleszew

Zasady segregacji odpadów

Załącznik do deklaracji- DO1 i DO2

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe

Wydział Edukacji

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika 2023

Informacja dla pracodawcy 2023

Zgłoszenie zawarcia umów z młodocianymi pracownikami 2023

Oświadczenie o otrzymanej wysokości pomocy de minimis 2023

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2023

Obowiązek szkolny

Egzekucja obowiązku szkolnego 2023

Wniosek o dowóz uczniów do szkoły lub przedszkola

Wniosek o zwrot kosztów dowożenia ucznia do szkoły/przedszkola/ośrodka – dowóz indywidualny 2023

Wniosek w sprawie dowozu ucznia niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola 2023

Pozostałe dokumenty

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Egzekucja obowiązku przygotowania przedszkolnego i szkolnego

Straż Miejska

Abonament – wniosek

Uchwała Rady Miejskiej i Regulamin Strefy Płatnego Parkowania-SPP

Biuro Prasowe

Regulamin obejmowania przedsięwzięcia Patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia patronatem Burmistrza MiG Pleszew