Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie 

Jesteśmy urzędem administracji samorządowej. Zajmujemy się sprawami publicznymi o znaczeniu lokalnym (niezastrzeżonymi dla innych podmiotów) oraz zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. Na czele samorządu, a więc i Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie stoi obecnie Burmistrz Arkadiusz Ptak.

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie zajmuje się:

 • sprawami obywatelskimi: meldunkami, dowodami osobistymi, wpisaniem na listę w przypadku wyborów
 • sprawami z zakresu aktów stanu cywilnego: udzielaniem ślubów cywilnych, wydawaniem aktów zgonu, odpisami aktu cywilnego, rejestracją dziecka
 • sprawami związanymi z nieruchomościami: wnioskami o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, podziałami działki, numeracją porządkową, wydawaniem zaświadczeń o rewitalizacji
 • sprawami z zakresu podatków i opłat lokalnych: m.in. naliczaniem i egzekwowaniem podatku: od nieruchomości, leśnego oraz rolnego, przyjmowaniem i weryfikacją deklaracji odpadowych
 • sprawami z zakresu promocji, kultury i zdrowia m.in. bieżącego informowania mieszkańców o sprawach miasta, organizacją wydarzeń i uroczystości miejskich, wdrażaniem programów zdrowotnych, organizacją konkursów dla organizacji pozarządowych
 • sprawami z zakresu obsługi przedsiębiorców m.in. dokonywania wpisów związanych z działalnością gospodarczą, udzielaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu, wydawanie licencji na taksówkę
 • sprawami z zakresu ochrony środowiska m.in. gospodarką odpadową, melioracyjną, opieką nad zwierzętami, ochroną jakości powietrza, usuwaniem drzew i krzewów
 • sprawami z zakresu inwestycji m.in.: projektowania i wykonywania lub remontowania wybranych obiektów użyteczności publicznej, budowy i utrzymania dróg, ich oświetlenia, a także małej architektury oraz utrzymania zieleni miejskiej
 • sprawami z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych oraz przygotowywania strategii gminnych

Jak się skontaktować z Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie?

 • adres: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
 • telefon: 62 74 38 310
 • e-mail: sekretariat@pleszew.pl

W jakich godzinach pracujemy?

Urząd Miasta  Gminy w Pleszewie jest czynny:

 • w poniedziałki od 7.30 do 16.30
 • we wtorki,  środy i czwartki od 7.30.do 15.30
 • w piątki – od 7.30.00 do 14.30

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie posługującego się językiem migowym
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej – numer telefonu: 62 74 28 310

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie mieści się w trzech lokalizacjach:

 • Pierwsza: 63-300 Pleszew, ul. Rynek 1. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony północnej. W budynku tym znajdują się wszystkie wydziały i referaty jednostki poza Wydziałem Ochrony Środowiska, Referatem Gospodarki Odpadami, Referatem Informatyki, Biurem Strefy Płatnego Parkowania i Strażą Miejską. Swoje biura posiadają tu też osoby na stanowiskach samodzielnych. Budynek wyposażony jest w schody oraz windę. Do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami oraz Planowania Przestrzennego zlokalizowanego na piętrze III wejście jedynie za pomocą schodów. Na miejscu dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Biura Obsługi Interesanta. Przed wejściem do budynku, na wysokości około jednego metra umieszczony dzwonek do przywołania obsługi. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Druga: 63-300 Pleszew, ul. Plac Kościelny 1. Wejście do Biur Wydziału Ochrony Środowiska,Referatu Informatyki, Biura Strefy Płatnego Parkowania i Straży Miejskiej. Wejście z poziomu gruntu, następnie kilka schodów oraz przy nich dostępna winda – wciągarka schodowa. Dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 • Trzecia: 63-300 Pleszew, ul. Polna 71. Siedziba Referatu Gospodarki Odpadami. Możliwość przywołania pracownika UMiG w Pleszewie posługującego się językiem migowym. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca parkowania dla osób niepełnosprawnych.