ikona ogłoszenia

Sprzedaż działki niezabudowanej – Borucin

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, położonej w miejscowości Borucin, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanej w KW nr KZ1P/00017377/8, oznaczonej ewidencyjnie nr działki 80/2 o pow. 0,1297 ha.

Opis nieruchomości: działka o kształcie regularnym czworokątnym, wydłużonym. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony i niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Droga dojazdowa jest utwardzona, bez chodników, nieoświetlona. Na działce znajdują się pozostałości po starej zabudowie, fundamentach budynku mieszkalnego (kamienie polne) stara pompa żeliwna i studnia aktualnie nieczynna.

W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji B –  tereny mieszkaniowe.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Działka w części objęta umową dzierżawy do 31 sierpnia 2023 r.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017377/8 – wolne od obciążeń.

 

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 25 października 2021 r. (poniedziałek) w pokoju Nr 301 – III piętro, o godz. 10/00.

 Cenę wywoławczą ustalono w wysokości: 29.000,00 zł

słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych 00/100

(Powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT).

Cena za nabycie działki podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej  (tj. 5.800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 19 października br. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9/45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni                od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa  w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia  18 października  br.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 062-7428-347).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu                z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 14.09.2021 r.