Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

image_print

 

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Sowinie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać dz. nr 138/37 o pow. 0,0937 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00017410/2.

Przedmiotowa działka to grunt niezabudowany o kształcie regularnym, czworokątnym. Teren częściowo ogrodzony płotem niezwiązanym trwale z gruntem, nieutwardzony i niezagospodarowany. Wjazd na działkę wymaga urządzenia. Na terenie działki brak przyłączy i sieci.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowa działka położona jest na terenach usług sportowo-rekreacyjnych oraz na istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Zgodnie z decyzją nr GR-7430/P/17/10 z dnia 19 marca 2010 r. działka wydzielona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Dla przedmiotowej działki ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 138/30 (droga wewnętrzna) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr AU-7331/WZI/97/08-09 z dnia 5.06.2009 r dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i siedmiu budynków gospodarczo-garażowych wolno stojących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na części działki nr 138/17 i działce nr 137/5, AM-2, obręb Sowina.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości netto: 30.000,00 zł

słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00017410/2 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

Pleszew, dnia 10.12.2021 r.