Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. działki nr 42 położonej w Lenartowicach z przeznaczeniem na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Lenartowice działka nr 42 o pow. 0.6700 ha RVI, ark. m. 3, KW nr KZ1P/00015863/8.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalone uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. dla w/w działki określa funkcję:

-istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji usługowej – symbol U,

-istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji obiektów produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej – symbol P/U.

Stawka roczna czynszu R VI 6,5 dt żyta/ha.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta ogłaszanej przez GUS.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wnioski o dzierżawę gruntu można składać do 31 grudnia 2021 r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku, ustalenie dzierżawcy nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz IIIp. – pokój nr 302), tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 10.12.2021r.