Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie

image_print

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
W PLESZEWIE

Dane kontaktowe:

Rynek 1, 63-300 Pleszew
tel. 62 742 83 40
e-mail: gkrpa@pleszew.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1119. ze zmianami), w składzie zatwierdzonym Zarządzeniem Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

W skład Komisji wchodzą członkowie przeszkoleni w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Członkami Komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleszewie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Pleszewie oraz przedstawiciele innych służb z terenu gminy. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które pozwalają realizować zadania GKRPA w Pleszewie

Przewodnicząca
Izabela Świątek

Sekretarz
Marta Dajczak

Członkowie
Angelina Wołowicz
Waldemar Szuszczyński
Barbara Malińska
Aneta Gramala – Klińska
Marlena Kopaczewska
Bożena Grabowska
Kinga Twardowska

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana jest do inicjowania działań:

 • interwencyjnych poprzez udzielanie osobom uzależnionym i członkom ich rodzin pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 • przyjmowanie wniosków o zastosowanie leczenia lub objęcie terapią,
 • motywowanie i zobowiązywanie do podjęcia leczenia odwykowego,
 • kierowanie do biegłych w przedmiocie orzekania o uzależnieniu,
 • kierowanie spraw do sądu o wydanie orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,
 • podejmowanie działań zmierzających zapobieganiu przemocy w rodzinie,
 • kierowanie osób uzależnionych i uwikłanych w przemoc domową do specjalistów i instytucji świadczących usługi specjalistyczne,
 • inicjowanie działań zmierzających do animacji i aktywizacji środowiska lokalnego w niesienie pomocy osobom z problemem alkoholowym i problemem przemocy,
 • inicjowanie i organizacja szkoleń, debat i konferencji w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
 • profilaktycznych poprzez działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy:
 • inicjowanie działań na rzecz rozwiązywania problemów uzależnień, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,
 • inicjowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych skierowanych do społeczności lokalnej,
 • poodejmowanie działań o charakterze edukacyjnym ze szczególnym naciskiem na promocję zdrowego stylu życia, kierowanych do dzieci i młodzieży,
 • wspieranie realizacji pozalekcyjnych programów sportowych, opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • na rzecz ograniczenia dostępności alkoholu:
 • prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych,
 • podejmowanie działań wobec firm prowadzących reklamę napojów alkoholowych
  w sposób niezgodny z przepisami,
 • podejmowanie działań informacyjnych i profilaktycznych skierowanych do kierowców pojazdów mechanicznych,
 • prowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Do realizacji kluczowych zadań Komisji powołane są dwa zespoły robocze:

 1. Zespół ds. motywowania do leczenia,
 2. Zespół ds. kontroli i opinii.

Terminy  posiedzeń zespołów roboczych odbywają się raz w miesiącu (terminarz spotkań umieszczono w załączniku). Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zbiera się na posiedzeniach plenarnych nie rzadziej niż raz na kwartał.

Załączniki:
Zarządzenie Nr 8/VIII/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pleszewie.

Regulamin

Harmonogram spotkań Zespołów:
Zespół ds. kontroli i opinii
Zespół ds. motywowania do leczenia