Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

image_print

PROCEDURA ZOBOWIĄZANIA DO LECZENIA ODWYKOWEGO

Wobec kogo może zostać wszczęta procedura zobowiązania do leczenia odwykowego?

Fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie stanowi samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, aby to zrobić muszą towarzyszyć temu określone zgodnie   z art. 24 w/w Ustawy negatywne zachowania w sferze społecznej, są to:

 • rozkład życia rodzinnego
 • demoralizacja małoletnich
 • uchylanie się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny
 • systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego

Kto może złożyć wniosek ?

Co do zasady wniosek może złożyć każdy jednak najlepiej jest gdy osobą składającą wniosek jest osoba najbliższa, która zna skalę zjawiska uzależnienia, która zna faktyczny problem rodzinny. Wniosek może złożyć osoba niespokrewniona, sąsiad, pracodawca  ponadto instytucje tj. Policja, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Pleszewie , Sąd, Prokuratura, Kuratorzy sądowi i inne. Komisja nie przyjmuje wniosków anonimowych. Sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do Gminnej Komisji po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Gminną Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym. Nie przysługuje jej uprawnienie do wycofania wniosku, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego.

Gdzie i w jakiej formie składamy wniosek?

Wypełniony pisemnie wniosek należy złożyć:

 • osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1 , 63-300 Pleszew
  w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wniosek do GKRPA”
 • lub wysłać pocztą tradycyjną na wyżej wymieniony adres.

Jaki jest tryb postępowania?

 1. Komisja rozpatruje zasadność wniosku o nałożenie obowiązku leczenia odwykowego
  w stosunku do osób nadużywających alkohol.
 2. Przeprowadza z osobami rozmowy motywujące do podjęcia leczenia,
 3. Diagnozuje występowanie przemocy w rodzinie
 4. Zaleca podjęcie leczenia lub spotkania indywidualne z psychologiem/terapeutą,
 5. W przypadku odmowy podjęcia leczenia dobrowolnego przez osobę mającą problem alkoholowy, kieruje ją na badania do biegłych sądowych (psychiatra i psycholog), w celu uzyskania stosownej opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 6. Po uzyskaniu opinii biegłych GKRPA zamyka sprawę w przypadku, gdy nie ma podstaw do leczenia, bądź kieruje osobę na leczenie w warunkach stacjonarnych lub ambulatoryjnych, zgodnie z zaleceniami biegłych,
 7. W przypadku braku respektowania zaleceń, komisja kieruje wnioski do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy
  o wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia obowiązku podjęcia leczenia odwykowego. Do wniosku dołączona zostaje dokumentacja zebrana w toku postępowania.
  Sąd może na podstawie zebranych dowodów(opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać  następujące orzeczenie:
  -oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona
  -orzec obowiązek leczenia odwykowego w niestacjonarnym zakładzie leczniczym(tj. poradni)
  -orzec obowiązek leczenia w zakładzie stacjonarnym (tj. szpitalu).Postanowienie wydane przez sąd w przedmiocie zobowiązania do leczenia odwykowego nakłada na osobę zobowiązaną prawny obowiązek poddania się leczeniu w wyznaczonym trybie oraz placówce, a ponadto zastępuje zgodę na udzielenie tej osobie świadczenia zdrowotnego. Postanowienie wydane przez sąd jest ważne dwa lata.
 8. Procedura kierowania na leczenie odwykowe jest bezpłatna.

Załączniki:
Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego
Wniosek o podjęcie leczenia odwykowego dla instytucji