grafika dodatek do źródeł ciepła- biały napis na niebieskim tle

Dodatek z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (gospodarstwa domowe)

image_print

Informujemy, iż w dniu 19 września 2022 r. opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na tynku paliw, na podstawie której można uzyskać prawo do dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie przysługiwał w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest:

– kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo
– kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
– kocioł olejowy

Warunkiem uzyskania dodatku dla gospodarstw domowych jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi:

1) 3000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;

2) 1000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym;

3) 500 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

4) 2000 złotych – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

 W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku  dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mającego ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który jako pierwszy złoży wniosek. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożone po dniu 30 listopada 2022 r., pozostawia się bez rozpatrzenia

Dodatek dla gospodarstw domowych będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Ważne!!!

Należy podkreślić, iż w przypadku ogrzewania gazowego, ustawa przewiduje dodatek tylko dla gospodarstw domowych ze źródłem ciepła zasilanym skroplonym gazem LPG, a nie gazem ziemnym.