Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Taczanowie Drugim

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej położonej w Taczanowie Drugim przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

działka powierzchnia Nr KW
201/14 0,0700 ha KZ1P/00017190/3

Nieruchomość położona w Taczanowie Drugim, o kształcie regularnym, czworokątnym, wydłużonym, częściowo ogrodzonym, nieutwardzonym, na którym znajduje się budynek handlowy – nie będący przedmiotem sprzedaży. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 22.04.2096 r.

W przedmiotowym obszarze obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „ Zbiornik Nowa Wieś – Łaszew” dla części wsi Nowa Wieś i Taczanów Drugi gm. Pleszew, zgodnie z  którym działka przeznaczona jest na tereny zabudowy zagrodowej i usług komercyjnych.

Dla przedmiotowego terenu podjęto uchwałę nr XLIII/423/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 24.03.2022 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Nowa Wieś i Taczanów Drugi, gm Pleszew.

Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017190/3 – wolne od wpisów.

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

31.500,00 zł netto

słownie: trzydzieści jeden tysięcy pięćset złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów do księgi wieczystej.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz  zamieszczono na  stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

Pleszew, dnia 11.07.2022 r.