Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Kuczkowie

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej położonej w Kuczkowie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym :

działka powierzchnia Nr KW
176/5 0,0350 ha KZ1P/00017194/1

na rzecz użytkownika wieczystego tj. Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”.

Przedmiotowa działka to grunt o kształcie czworokątnym, częściowo ogrodzonym, nieutwardzonym, na którym znajduje się budynek handlowy – nie będący przedmiotem sprzedaży. Grunt oddany w użytkowanie wieczyste do 22.04.2096 r.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew ustala funkcję istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji usługowej (U).

Dział III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00017194/1 – wolne od wpisów.

Cenę  do  sprzedaży  w  drodze  bezprzetargowej ustalono w wysokości:

15.750,00 zł netto

słownie: piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego i wpisów do księgi wieczystej.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz  zamieszczono na  stronach internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

Pleszew, dnia 11 lipca 2022 r.