Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Krzywoustego przeznaczonej na poszerzenie siedliska

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić grunt na poszerzenie siedliska  położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego 8 na okres 3 lat.

Stawka miesięczna czynszu: 0,36 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Grunt o pow. 146 m2 stanowi część działki nr 3040/47 KW KZ1P/00016943/0 (ark. m.37).

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, grunt znajduje się w strefie istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową (symbol MN/MW/U).

Czynsz płatny kwartalnie do 30 dnia każdego pierwszego miesiąca kwartału.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz podlega, co roku z dniem 1 stycznia, waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Grunt będzie oddany w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew dnia 27.04.2022 r.