Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Kazimierza Wielkiego przeznaczonej do użyczenia

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 3034/14, 3034/15, 3034/8, 3034/7, 3040/45 zapisane w KW KZ1P/00019039/1 i działki nr 3034/12, 3034/16 zapisane w KW nr KZ1P/00038313/5 ark. m 37 o łącznej pow. 4259 m² .

Zgodnie z uchwałą nr XVIII/208/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 listopada 2016r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Kazimierza Wielkiego w Pleszewie /Dz. Urz. z 2016 r. poz.695/ działki nr 3034/8, 3034/12, 3034/14, 3034/15, 3034/16 położone są w terenach zabudowy usługowej – symbol U.

Dla działek nr 3034/7 i 3040/45 brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działki położone są w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową.

Nieruchomość będzie oddana na realizację zadań publicznych.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pok. nr 302) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 4.01.2022 r.