Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia na działalność gospodarczą – obiekt nr 54 pom. nr 5-1, 5-2, 5-3 przy ul. Kubackiego

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres dwóch lat z przeznaczeniem na działalność gospodarczą pomieszczenia położone w Pleszewie przy ul. Kubackiego 54:

Obiekt nr 54

-pomieszczenie nr 5/1, 5/2 i 5/3 o pow. łącznej 151,00 m2, położone  na działce nr 2796 o powierzchni 0,4556 ha  KW KZ1P/00002801/2 ark. mapy 43.

 Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (MN/U) oraz tereny ekosystemów leśnych

Stawka miesięczna czynszu : 5,59zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz określony wyżej podlega waloryzacji z dniem 1 lipca każdego roku

wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości. Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia,  kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl .

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – poddasze – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 1 grudnia 2021r.