Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działek niezabudowanychw Kowalewie przy ulicy Kowalewiec przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz

działek niezabudowanych, położonych w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1; przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

zamierza sprzedać:

działkę nr 6/3 o pow. 0,1045 ha;

działkę nr 6/4 o pow. 0,0924 ha.

Opis nieruchomości: działki niezabudowane, niezagospodarowane i nieogrodzone. Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, oświetlona. Na terenie działek znajduje się rów.

Działka 6/3 ma kształt nieregularny, czworokątny. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.

Działka 6/4 ma kształt zbliżony do prostokąta. Wjazd na działkę wymaga urządzenia.

Na terenie przedmiotowej części nieruchomości brak przyłączy i sieci.

W ewidencji gruntów działki w klasyfikacji RIIIa, W – grunty orne, rowy.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr 2/11 z dnia 5.01.2011 r. (AU-7331/WZI/213/10-11) dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz              z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 6/2 (działka nr 6/2 decyzją nr GR.8631.28.2011 z dnia 24.06.2011 r. została podzielona na sześć działek o nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 – wydzielonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dz. nr 6/8 stanowiącą grunty orne, rowy). Ponadto na podstawie uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie gm. Pleszew.

Dla dz. nr 6/3 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 66/2020 z dnia 2.04.2020 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla dz. nr 6/4 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 62/2020 z dnia 26.03.2020 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Cenę wywoławczą  do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości netto: 

  1. nr 6/3 cena 45.000,00 zł
  2. nr 6/4 cena 42.000,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Ze względu na III klasę gruntu, koniecznym będzie po nabyciu działki wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dotyczy to w przypadku budowy budynku jednorodzinnego każdego metra powyżej 500m² i poniesienie opłaty, którą naliczy Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Działy: III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00018632/1 – wolne od wpisów.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady  nabycia działki.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych  informacji  udziela  Wydział  Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302; tel. 62-7428-347).

Pleszew, dnia 6.10.2021  r.