Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący dzierżawy gruntów rolnych w Pleszewie dz . nr 2352/2

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujący grunt rolny z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Pleszew działka nr 2352/2 o pow. 0.1102 ha R VI, Księga Wieczysta T.13 k.645, ark. m. 27.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVII/195/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „ Pleszew rejon ulic Kaliska-Piaski” dla południowo-wschodniej części miasta Pleszewa –Etap II (Dz.U. z 2016r. poz.5542) działka położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej-symbol MN/U oraz w terenach rolniczych i zieleni urządzonej w sąsiedztwie cieku wodnego Ner.
Stawka roczna czynszu: RVI – 6,5 dt żyta/ha.
Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS na dany rok.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.
Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.
Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 10 listopada 2021r.