Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący dzierżawy gruntów rolnych w Kowalewie dz. nr 6/8

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Kowalew – grunt o pow. 0,7824 ha stanowiący część działki nr 6/8 R IIIa ark. m. 25 o pow. całkowitej 1,0896 ha.
Księga Wieczysta – KZ1P/00018632/1 .
Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się, jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej ( MU).

Stawka roczna czynszu: RIIIa – 16,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.
Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowemu dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes) .
Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 10 listopada 2021r.