Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 960/7 położonej w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat grunt położony w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego z przeznaczeniem pod dwa garaże.

Grunt o łącznej pow. 30 m2 stanowi część działki nr 960/7 o powierzchni całkowitej 1.300 m2, ark. mapy 36, KW nr KZ1P/00017589/7.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową (MW/U).

Stawka miesięczna czynszu: za jeden garaż 37,46 zł + VAT.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz z dniem 1 lutego podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Grunt będzie oddany w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 22.11.2022 r.