Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 110/13 położonej w Grodzisku przeznaczonej do użyczenia

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 10 lat część nieruchomości o pow. 0.2215 ha położoną w Grodzisku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 110/13 ark. m.1, zapisana w KW nr KZ1P/00017071/3.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem hydroforni.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem funkcji usługowej – symbol MU.

Nieruchomość oddana będzie w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółki z o.o. na realizację celów statutowych spółki.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakladka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302 ) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 22.11.2022r.