grafika z napisem dodatek węglowy

Dodatek węglowy

image_print

Zapraszamy do składania wniosków o nowe świadczenie – DODATEK WĘGLOWY

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych.

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85 proc. węgla kamiennego.

  • Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

– osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

  • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.
  • Warunkiem uzyskania dodatku węglowego jest posiadanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
  • Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożony po dniu 30 listopada 2022 r., pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioski można składać:

  • osobiście w siedzibie MGOPS, ul. Słowackiego 19 A, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 15:00,
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP MGOPS w Pleszewie

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 62 580 12 05

Wnioski do pobrania:

Wersja tradycyjna wniosku do wydruku (doc)
Wersja elektroniczna do uzupełnienia komputerowego (pdf)
Klauzula RODO i informacja

UWAGA!

Dodatek węglowy będzie wypłacany przez Gminę po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy