Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych

image_print

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej położonej w Kowalewie przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz aktualnych użytkowników wieczystych.  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać działkę nr 90/5 o pow. 0,6300 ha zapisaną w KW nr KZ1P/00017267/4

Nieruchomość ma kształt nieregularny, wielokątny, wydłużony, jej przeważająca część położona jest w drugiej linii zabudowy. Teren zabudowany budynkami usługowo-magazynowymi, garażowymi, warsztatowymi. Ponadto na nieruchomości znajdują się budowle i urządzenia (zabudowania nie stanowią przedmiotu sprzedaży). Teren częściowo ogrodzony. Na terenie nieruchomości znajdują się przyłącza i sieci: wodno-kanalizacyjna i elektroenergetyczna.

W ewidencji gruntów działka zapisana jako Br-RIIIa (grunty rolne zabudowane).

Przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Podjęto uchwałę nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. zmienioną uchwałą nr XXXVII/362/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie ulic Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie, gmina Pleszew oraz wydano decyzje:

– o warunkach zabudowy nr 120/2012 z dnia 17.05.2012 r. dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku garażowo-produkcyjnego o magazyn i pomieszczenia pomocnicze oraz budowie łącznika między istniejącymi magazynami ze sprzętem rolniczym na działce nr 90/5, decyzja została zmieniona decyzją nr 73/2015 z dnia 30.03.2015 r.

– o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2015 z dnia 15.01.2015 r. dla realizacji inwestycji pod nazwą budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn – 0,4 kV do zasilenia budynku mieszkalnego w miejscowości Kowalew na terenie działek nr 90/5, 96, 99/1 am. 12, 6, 7/2, 37 am.24; 33, 37/14, 37/13, 37/5 am. 23 obręb Kowalew gm. Pleszew.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowej działki ustala funkcje: tereny o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z terenami obsługi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych ozn. RM/RU.

Cenę do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ustalono w wysokości:

126.000,00 zł

słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych 00/100.

Do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Ponadto nabywca pokrywa koszt zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz  zamieszczono  na  stronach  internetowych pod adresem: bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. 302).

Pleszew, dnia 14.02.2022 r.