Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości zabudowanej częścią budynku niemieszkalnego, położonej w Brzeziu

image_print

WYKAZ

nieruchomości zabudowanej częścią budynku niemieszkalnego, położonej w Brzeziu, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

zamierza sprzedać:

Dz. nr Pow. kw Opis nieruchomości
 

60/1

 

0,0162 ha

 

KZ1P/00034391/7

Na działce znajduje się część budynku niemieszkalnego, który jest nieodłącznym elementem budynku położonego na działce przyległej tj. 85. Działka ma kształt nieregularny, czworokątny, ma bezpośredni dostęp do nieurządzonej drogi.

W ewidencji gruntów działka oznaczona jako B (tereny mieszkaniowe). Działka wydzielona w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr 214/2016 z dnia 16.08.2016 r. dla inwestycji polegającej na przebudowie z nadbudową budynku gospodarczego i rozbudowa o wiatę oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gospodarczego na lokal usługowy na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działka nr 60, 85 obręb Brzezie, zmienioną decyzją nr 309/2016 z dnia 30.11.2016 r. i przeniesioną decyzją nr 317/2016 13 grudnia 2016 r. na rzecz nowego Inwestora.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz dział IV ,,hipoteka’’ księgi wieczystej nr KZ1P/00034391/7 – wolne od wpisów.

Cenę do sprzedaży w trybie bezprzetargowym ustalono w wysokości:

8.100,00 zł

słownie: osiem tysięcy sto złotych 00/100

(do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%).

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i Pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

 

Pleszew, dnia 8.03.2023 r.