Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie

image_print

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
67/4 0,1391 ha KZ1P/00036091/8
67/5 0,1517 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kuczkowie o kształcie nieregularnym, czworokątnym, wydłużonym. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Działki nieuzbrojone. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki położone są na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień. Zgodnie z decyzją nr GP.6831.24.2021 z dnia 26 maja 2021 r. działki wydzielone pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Dla przedmiotowych działek ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działki nr 67/7 i 68.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 19 kwietnia 2023 r. (środa) o godz.: 10/00 dla działki 67/4 i 10/30 dla działki 67/5.

CENA WYWOŁAWCZA:

dla działki nr 67/4 – 55.640,00 zł

dla działki nr 67/5 – 60.680,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj.: 11.128,00 zł dla działki nr 67/4 i 12.136,00 zł dla działki nr 67/5 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2023 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45 dla dz. Nr 67/4 i do godz. 10/15 dla działki 67/5.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 11 kwietnia 2023 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 8 marca.2023 r.