Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości przy ul. Michałowskiego

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat następujące nieruchomości gruntowe położone w Pleszewie przy ul. Michałowskiego z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:

– działka nr 3104/14 o pow. 0,0030 ha,

– działka nr 3104/15 o pow. 0,0036 ha,

– działka nr 3104/17 o pow. 0,0036 ha.

Ww. działki zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1P/00019146/4.

Stawka miesięczna czynszu 0,41 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalonym uchwałą nr XXXI/307/2021 RM w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. działki położone są w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową –symbol MN/U.

Czynsz płatny z góry rocznie.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 stycznia waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428 345.

 

Pleszew, dnia 2 czerwca 2022 r.