Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonej w Korzkwach

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 3 lat następującą nieruchomość z przeznaczeniem na drogę dojazdową:

Korzkwy – część działki nr 129/1 o pow. 675 m2 ark. mapy 1, KW nr KZ1P/00036592/0. 

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w/w nieruchomość położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Stawka miesięczna czynszu: 0,20 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz z dniem 1 stycznia każdego roku podlega waloryzacji, wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny rocznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl  i pleszew.pl ( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr  tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 2 czerwca 2022r.