Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz nieruchomości dla dz.110/13 położonej w Grodzisku przeznaczonej do wydzierżawienia na uprawy rolne

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 5 lat następującą nieruchomość rolną z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Grodzisko – część działki nr 110/13 o pow. 0.2500 ha, RV ark. m. 1.

KW KZ1P/00017071/3,

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę określany jest jako teren o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej.

Stawka roczna czynszu: R V – 9,5 dt żyta/ha.

Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

 

Pleszew, dnia 17.11.2023r.