Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działki niezabudowanej, położonej w Kowalewie, przeznaczonej do sprzedaży

image_print

 WYKAZ

działki niezabudowanej, położonej w Kowalewie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
6/9 0,1299 ha KZ1P/00018632/1

Przedmiotowa działka to teren niezabudowany, nieutwardzony, nieogrodzony z rowem wzdłuż drogi dojazdowej. Wjazd nieurządzony. W zasięgu nieruchomości znajdują się przyłącza sieci: wodna, kanalizacyjna, elektroenergetyczna, telefoniczna (w ul. Kowalewiec) oraz gazowa (w ul. Mickiewicza).

Ze względu na III klasę gruntu, koniecznym będzie po nabyciu działki wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dotyczy to każdego metra powyżej 500 m², w przypadku budowy budynku jednorodzinnego i poniesienie opłaty, którą naliczy Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzje:

– nr 157/2023 z dnia 16.10.2023 r. – dla działki 6/8, z której podziału powstała m. in. dz. nr 6/9; dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:

111.843,90 zł ( w tym należny podatek VAT 23% – 20.913,90 zł)

słownie: sto jedenaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 90/100.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00018632/1 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działek.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

Pleszew, dnia 22.05.2024 r.