Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kowalewie

image_print

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Kowalewie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Działka nr Pow. Nr KW
6/6 0,0946 ha KZ1P/00018632/1

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka położona jest w Kowalewie, ma kształt nieregularny, wielokątny, wydłużony. Jest to teren nieutwardzony, niezagospodarowany i  nieogrodzony. Działka porośnięta roślinnością częściowo z samosiewu, przylega bezpośrednio do drogi dojazdowej ul. Kowalewiec. Wjazd na działkę wymaga urządzenia. Na działce posadowiony jest rów wzdłuż drogi dojazdowej.

Ze względu na III klasę gruntu, koniecznym będzie po nabyciu działki wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dotyczy to każdego metra powyżej 500 m², w przypadku budowy budynku jednorodzinnego i poniesienie opłaty, którą naliczy Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzje nr 158/2023 z dnia 16.10.2023 r., którą ustalono warunki zabudowy dla działki nr 6/6 tj. dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00018632/1 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 27 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz.: 10/00.

CENA WYWOŁAWCZA brutto:
81.450,60 zł brutto (w tym należny podatek VAT 23% tj. 15.230,60 zł).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zmianami), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej brutto tj.: 16.290,12 zł wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2024 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278), na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do 20 czerwca 2024 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e-mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

 

Pleszew, dnia 22.05.2024 r.