Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działek nr 77/1 i 77/15 położonych w Bronowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

image_print

WYKAZ

działek nr 77/1 i 77/15, położonych w Bronowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na powiększenie nieruchomości przyległych.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w m² KW Cena netto Opis nieruchomości
77/1 283 KZ1P/00031940/0 11.102,00 zł

 

Działka niezabudowana, niezagospodarowana, nieutwardzona, położona w Bronowie o kształcie nieregularnym, czworokątnym. Tuż za granicą działki zlokalizowany jest krzyż przydrożny, który po nabyciu działki przez nowego właściciela, nie zostanie zdemontowany.  Działka przeznaczona na powiększenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 77/2 zapisanej w KW nr KZ1P/00040773/4.
77/15 548 KZ1P/00040772/7 24.247,00 zł Działka niezabudowana, o kształcie nieregularnym, czworokątnym, brak bezpośredniego dostępu do drogi, przeznaczona na powiększenie nieruchomości przyległej tj. dz. nr 77/4 zapisanej w KW nr KZ1P/00040773/4.

Do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast następujące decyzje:

– AU.7331/WZI/177/09-10 z dnia 9.02.2010 r. dla inwestycji polegającej na budowie ośmiu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na działce nr 77, AM-1, obręb Bronów.

– nr 6/2022 z dnia 28.03.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej na terenie części działek o numerach ewid.: 92, 94, 93, 74/38 oraz na działce o numerze ewid. 77/5, ark. m. 1, obręb Bronów, gm. Pleszew.

Zgodnie z decyzją z dnia 17.12.2010 r. nr GR-7430/P/73/10 zatwierdzającą podział nieruchomości składającej się z działki nr 77, działka nr 77/1 wydzielona została pod tereny gruntów ornych, natomiast zgodnie z decyzją GP.6831.17.2023 z dnia 25.05.2023 r. zatwierdzającą podział nieruchomości składającej się z działki nr 77/5, działka nr 77/15 wydzielona została pod powiększenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem ustanowienia służebności drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00031940/0 – wolne od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2023 r.,  poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 18 października 2023 r.