Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działek niezabudowanych położonych w Pleszewie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

image_print

Wykaz działek niezabudowanych położonych w Pleszewie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym – na poprawę warunków zagospodarowania  nieruchomości przyległych.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:

Dz. Nr Pow. w m² KW Cena Opis nieruchomości
2260/13 6 KZ1P/00019799/6 736,35 zł

 

Działka niezabudowana, teren utwardzony kostką brukową przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 2660/11. W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji dr – drogi.
2260/14 33 4.048,95 zł Działka niezabudowana, nieutwardzona, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 2660/12 i 2660/3. W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji dr – drogi.
2260/15 29 3.558,70 zł Działka niezabudowana, teren częściowo utwardzony kamieniem i kostką granitową. Przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 2660/4, 2660/5 i 2660/8. W ewidencji gruntów działka w klasyfikacji dr – drogi.

Powyższe kwoty podlegają zwolnieniu z podatku VAT.

Dla przedmiotowych działek brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie wydano decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, przewiduje funkcję: istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00019799/6 –  wolne od wpisów.

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    o gospodarce  nieruchomościami  (Dz. U. z  2020 r.,  poz. 1990 ze zmianami), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 4.10.2021 r