Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie

image_print

 WYKAZ

działek niezabudowanych, położonych w Kuczkowie, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW
zamierza sprzedać:

Działka nr Pow. Nr KW
67/1 0,1103 ha  

KZ1P/00036091/8

 

67/4 0,1391 ha
67/5 0,1517 ha
67/6 0,1605 ha

Każda z ww. działek ma kształt nieregularny, wydłużony. Jest to teren niezabudowany, nieutwardzony i niezagospodarowany. Działki mają bezpośredni dostęp do drogi nieurządzonej. Działki nieuzbrojone.

 

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki położone są na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Zgodnie z decyzją podziałową nr GP.6831.24.2021 z dnia 26 maja 2021 r. działki wydzielone pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Dla przedmiotowych działek ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działki nr 67/7 i 68.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27.05.2020r. dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Cenę wywoławczą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ustalono w wysokości:

Nr działki Cena netto
67/1 55.150,00 zł

słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych 00/100

67/4 69.550,00 zł

słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100

67/5 75.850,00 zł

słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych 00/100

67/6 80.250,00 zł

słownie: osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100

Do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT 23%.

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 344), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będą szczegółowo określać zasady nabycia działek.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie  z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 344), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych pod adresem bip.pleszew.pl. i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych  informacji  udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie (pok. Nr 302 – III p.).

 

Pleszew, dnia 20.10.2023 r.