Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dotyczący gruntu przy ul. Ogrodowej

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Ogrodowej na okres 10 lat z przeznaczeniem pod działalność gastronomiczną.

Grunt o pow. 220 m2 stanowiący część działki nr 894 ark. m. 33 KW KZ1P/000033760/8

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/417/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 września 2018r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Śródmieścia Pleszewa działka położona jest w terenach usług komunikacyjnych i transportu, i zabudowy usługowej –symbol 1UK/U.

Stawka czynszu: 0,50 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT – do czasu zabudowy

działki i oddania budynku do użytku,

3,03 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT – od oddania budynku do użytku.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 dnia każdego miesiąca.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Czynsz co roku z dniem 1 lipca podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew dnia 10 sierpnia 2022r.