Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia przy ul. Bol. Krzywoustego

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na okres do 3 lat zabudowaną nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. Bolesława Krzywoustego oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 960/7 ark. m.36, zapisaną w KW nr KZ1P/00017589/7  o pow. 0.1270 ha.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę, położony jest w strefie istniejących i projektowanych terenów o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową – symbol MW/U.

Nieruchomość będzie oddana na realizację zadań publicznych.

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pok. 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 2.01.2023 r.