Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dot. nieruchomości przeznaczonej do użyczenia przy ul. M. Reja

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w użyczenie na  okres  5 lat grunt o łącznej pow. 0.0290 ha położony w Pleszewie, stanowiący działki : nr 762/12 – KW KZ1P/00024067/4 i nr 748/42 – KW KZ1P/00009924/9 będące własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Pleszew w/w obszar położony jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową – symbol MW/U.

Nieruchomość będzie oddana w użyczenie na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej na cele publiczne.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 2.01.2023 r.