Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 12 w Kowalewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać w trybie bezprzetargowym lokal mieszkalny nr 1, położony w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 12 w Kowalewie na działce oznaczonej nr 50/1 o pow. 828 m2, zapisanej w KW nr KZ1P/00019317/4. Działy III i IV księgi wieczystej wolne od wpisów.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew działka położona jest na terenach: istniejące i projektowane tereny mieszkaniowe i usługowe (symbol MU).

Lokal mieszkalny nr 1 położony jest na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w skład którego wchodzą trzy pokoje, kuchnia i  łazienka o łącznej pow. użytkowej 60,74 m². Do lokalu przynależą piwnica nr 3 o pow. 9,03 m2, garaż o pow. 11,93 m2, pomieszczenie gospodarcze nr 3 o pow. 11,86 m2.

Współudział w gruncie i częściach wspólnych 513/1000.

Cena lokalu 106.970,00 zł.

Cena udziału we współwłasności gruntu 14.887,00 zł.

Lokal wraz z gruntem można wykupić:

– za gotówkę,
– na raty – przed aktem notarialnym płatne min 10%, a pozostałość płatna  max. w 9- ciu rocznych ratach płatnych w terminie:
– do 31 marca każdego roku kalendarzowego, w przypadku wykupu lokalu w I półroczu,
– do 31 sierpnia każdego roku, w przypadku wykupu lokalu w II półroczu.

Niespłacona część należności, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej 2-krotności stopy redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

Zgodnie z obowiązującymi zasadami bonifikata udzielana jest w przypadku, gdy najemca zamieszkuje, co najmniej 5 lat przed dniem złożenia wniosku o udzielenie bonifikaty i wynosi 85 % przy wykupie za gotówkę i 80 % na raty.

Wzywa się byłych właścicieli lub ich spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, do złożenia wniosku z wykazaniem tytułu pierwszeństwa zgodnie, z art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (Dz. U. 2021 r., poz. 1899 t.j.), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Lokale mieszkalne zostaną sprzedane w trybie bezprzetargowym na rzecz swoich najemców.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.plpleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pokój nr 302) tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 13 grudnia 2022 r.