Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 792/28 położonej w Pleszewie przy ul. Reja przeznaczonej na poszerzenie siedliska

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat nieruchomość położoną w Pleszewie przy ul. M. Reja z przeznaczeniem na poszerzenie siedliska:

– działka nr 792/28 ark. m. 20 o pow. 0.0122 ha.

Działka zapisana jest w księdze wieczystej nr KZ1P/00021353/5.

Stawka miesięczna czynszu – 0,52 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew uchwalonym uchwałą nr XXXI/307/2021 RM w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. działka położona jest w istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową – symbol MN/U.

Czynsz płatny z góry rocznie.

Czynsz podlega co roku z dniem 1 stycznia waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, publikowanego przez GUS za rok poprzedni.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

 

Pleszew, dnia 10 czerwca 2024 r.