Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 7/2 położonej w Kowalewie przeznaczonej do wydzierżawienia

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres 5 lat grunt oraz budynek byłej remizy położony w Kowalewie przy ul. Fabianowskiej 1.

Grunt o pow. 0,2001 ha (R IIIa i IIIb) stanowi część działki nr 7/2 o całkowitej powierzchni 0,3825 ha  KW KZ1P/00017413/3 (ark. mapy 24).

Budynek o pow. użytk. 127,30 m2 położony jest na działce nr 7/2 o powierzchni 0,3825 ha  KW KZ1P/00017413/3 (ark. mapy 24).

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie  dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej (MU).

Stawka czynszu:

  • za budynek – 1,78 zł/m² miesięcznie + obowiązująca stawka VAT,
  • za grunt użytkowany na inne cele niż rolnicze – 0,42 zł/m2 +VAT
  • za grunt użytkowany rolniczo – stawka roczna czynszu wynosi:
    • RIIIa – 16,5 dt żyta/ha
    • RIIIb – 15,0 dt żyta/ha.

Czynsz za budynek płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Czynsz z dniem 1 lipca każdego roku podlega waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz za grunt płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.

Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek.

Dzierżawca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia  kaucji na konto Urzędu.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

 

Pleszew, dnia 7 września 2023 r.