Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 20/10 położonej w Suchorzewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza oddać w życzenie na okres do 3 lat nieruchomość położoną w Suchorzewie oznaczoną w ewidencji gruntów jako część działki nr 20/10 ark. m.26 zapisanej w KW nr KZ1P/00019191/4  o pow. 0.1672 ha z przeznaczeniem pod pasiekę rodzin pszczelich.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę położony jest w terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel.627428345.

Pleszew, dnia 20.09.2022r.