Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz dla działki nr 2 w położonej Zawidowicach przeznaczonej do dzierżawy na uprawy rolne

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wydzierżawić na okres do 3 lat następujący grunt z przeznaczeniem na uprawy rolne:

Zawidowice grunt o pow. 0,77 ha (RVI), stanowiący działkę nr 2, ark. m. 1, Księga Wieczysta nr KZ1P/00038465/5.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/416/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, działka położona jest w obszarze ustalonym, jako tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.

Stawka roczna czynszu: R VI 6,5 dt żyta/ha.
Stawka czynszu uzależniona jest od ceny żyta.
Czynsz płatny jest rocznie w terminie do 31 sierpnia każdego roku.
Oprócz czynszu dzierżawca ma obowiązek płacić podatek rolny.

Działka będzie oddana w dzierżawę na rzecz dotychczasowego dzierżawcy.

Wykaz zamieszczono na stronach Urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl  i pleszew.pl ( zakładka biznes ).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428345.

Pleszew, dnia 27 lipca 2022r.