Regulamin konkursów organizowanych na Facebooku

image_print

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursach organizowanych na Facebooku.

1.2. Organizatorem Konkursu (dalej: „Organizator”) jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.

1.3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem https://www.facebook.com/kompaktowypleszew oraz https://www.facebook.com/arkadiuszwojciechptak (dalej „Strona”).

1.4. Uczestnicy mogą brać udział w Konkursie w datach ściśle określonych w poście konkursowym na Facebooku.

1.5. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba fizyczna, która ukończyła lat trzynaście (dalej: „Uczestnik”), z zastrzeżeniem, iż osoba, która nie ukończyła lat 18 może brać udział w konkursie za zgodą jej przedstawicieli ustawowych.

1.6. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2009r.Nr 09,poz.1540).

1.7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

1.8. Konkurs finansowany jest ze środków własnych Organizatora.

1.9. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez portal Facebook lub inne portale z nim związane. Portal Facebook jest w pełni zwolniony z odpowiedzialności przez każdego uczestnika konkursu.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

2.1. Warunkiem udziału w Konkursie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień przewidzianych w niniejszym Regulaminie, jest:

2.1.1. Spełnienie wszystkich zasad konkursowych opisanych przez Organizatora w poście konkursowym na Facebooku.

2.1.2. W przypadku konkursów, w których o zwycięstwie decyduje liczba polubień lub komentarzy zgłoszenia konkursowego, dyskwalifikacji podlegają zgłoszenia, w których w sposób nielegalny lub naruszający dobro innych użytkowników Facebooka/ pozyskane zostały polubienia lub komentarze.

2.1.3. Spełnienie warunków, o których mowa w ust. 2.1. powyżej, stanowi formalne zgłoszenie Uczestnika do Konkursu (dalej: „Zgłoszenie”). Uczestnik może dokonać wielu Zgłoszeń w trakcie trwania Konkursu. Jeden uczestnik może wygrać podczas trwania całego Konkursu tylko raz.

2.2. Zgłoszenie konkursowe nie może być edytowane, zmieniane podczas trwania konkursu, jedynie w wyjątkowym przypadku po wcześniejszym uzgodnieniu z administratorem konkursu.

2.3. Z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w Regulaminie, Zgłoszenie Konkursowe musi spełniać następujące warunki:

2.3.1. Musi być wstawione w komentarzu pod postem konkursowym na Facebooku „Kompaktowy Pleszew” lub “Arkadiusz Ptak – Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew”.

2.3.2. Musi być wstawione w terminie, o którym mowa w poście konkursowym.

2.3.3. Musi być sporządzone w języku polskim, dotyczy to zgłoszeń tekstowych.

2.3.4. Nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub treści sprzecznych z prawem.

2.3.5. Nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich oraz prawa do ochrony wizerunku.

2.3.6. Jedna osoba może udzielić tylko jednej odpowiedzi

2.4. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora, że Zgłoszenie Konkursowe nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo nie uwzględnienia Uczestnika, który w ramach zgłoszenia je zaproponował, przy rozstrzygnięciu Konkursu.

NAGRODY:

3.1. Nagrody w konkursach realizowanych na Facebooku określone są w postach konkursowych.

3.2. Nagrody w Konkursie nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

3.3. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez powołaną przez Organizatora Komisję.

4.2. Konkurs wygrywa osoba, która wstawi najciekawszą propozycję i otrzyma największą liczbę polubień.

4.3. Komisja przyzna Nagrody opisane w pkt. 3.1. i 3.2. Uczestnikowi, którego Zgłoszenie Konkursowe spełni wymogi określone w niniejszym Regulaminie i które spełniać będzie kryteria poprawności odpowiedzi na każdym etapie konkursu. W niektórych konkursach o zwycięstwie może zdecydować liczba polubień lub komentarzy zgłoszenia konkursowego.

4.4. W każdym przypadku w ramach Konkursu liczba nagród oraz ich wartość jest ściśle określona w poście konkursowym na Facebooku. Uczestnicy, którym zostanie przyznania Nagroda zostaną wymienieni w komentarzu pod postem konkursowym, po zakończeniu konkursu. Komisja skontaktuje się również ze zwycięzcami wiadomości prywatnej.

4.5. Uczestnik, który nabędzie uprawnienie do Nagrody zwany będzie dalej „Laureatem”.

4.6. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone przez Komisję maksymalnie do 7 dni od daty zakończenia konkursu w komentarzu pod postem konkursowym.

4.7. O przyznaniu Nagrody Organizator poinformuje Laureata poprzez wysłanie wiadomości prywatnej na Facebooku.

4.8. Laureat zobowiązany jest do odbioru nagrody osobiście.

4.9. W przypadku braku odbioru nagrody przez 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu, prawo do odebrania nagrody przepada.

4.10. W przypadku, gdy okaże się, że Laureatem Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do odebrania Nagrody, a Komisja konkursowa ponownie wyłania Laureata Konkursu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

5.2. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 nr 133 poz. 883 ze zm.) w celu realizacji Konkursu, wydania i rozliczenia nagród.

5.3. Uczestnicy, a w przypadku Uczestników niepełnoletnich ich przedstawiciele ustawowi, podają dane osobowe dobrowolnie oraz mają prawo dostępu do nich i ich poprawiania, żądania usunięcia, z zastrzeżeniem że odmowa podania danych uniemożliwi udział w Konkursie, wydanie oraz realizację nagród.

5.4. Wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych przez Uczestnika Konkursu danych osobowych w dowolnym momencie trwania Konkursu, aż do czasu jego rozstrzygnięcia jest równoznaczne z niespełnieniem wymogów formalnych przez Uczestnika i wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

5.5. Żądanie poprawienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia przekazanych danych należy wysłać na adres mailowy iod@pleszew.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

6.1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu, jeżeli jest to uzasadnione celem Konkursu i doprecyzowaniem warunków uczestnictwa w Konkursie, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych Uczestników. Zmiany te obowiązują od dnia zamieszczenia ich na Stronie.

6.3. Przystępując do Konkursu (wysyłając odpowiedź na pytanie konkursowe) Uczestnik potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.