Regulamin konkursu organizowanego w kwartalniku Flesz PPL

image_print

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew.
 2. Konkurs będzie przeprowadzony raz za pośrednictwem kwartalnika Flesz PPL w terminie od 2 stycznia 2023r. do 13 stycznia 2023r.
 3. W grudniowym wydaniu kwartalnika Flesz PPL dostępny będzie kupon konkursowy do samodzielnego wycięcia
 4. Odpowiedzi na pytanie konkursowe wraz z danymi należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, pokój nr 108 (I piętro)
 5. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca posiadaczem kuponu konkursowego wyciętego z kwartalnika Flesz PPL
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem konkursu na stronie www.pleszew.pl/regulamin

b) spełnienie warunków podanych w §2 p.1

c) osobiste dostarczenie poprawnie wypełnionego kuponu do urzędu

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane przez Organizatora na kuponie konkursowym
 2. Nagrodę otrzymają 3 osoby, które jako pierwsze dostarczą kupon z poprawną odpowiedzią do urzędu w terminie od 2 stycznia do 13 stycznia 2023 roku
 3. Nagrodami w Konkursie są głośniki bezprzewodowe bluetooth (Organizator zastrzega sobie prawo do ogłoszenia nagród dopiero w dniu ogłoszenia konkursu)
 1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej telefonicznie w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia Konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu numer telefonu.
 2. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, Zdobywca powinien odebrać telefon. Organizator wykona połączenie maksymalnie 3 razy. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Zdobywcy, nagroda przechodzi na kolejną osobę wg kolejności zgłoszeń.
 3. Nagrody zostaną przekazane we wcześniej uzgodnionym ze Zdobywcą terminie w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego (w celu powiadomienia o wygranej oraz umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody).
 1. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 1. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW KONKURSU:

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Uczestników Konkursu jest Miasto i Gmina Pleszew z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych administratora pod adresem mail: iod@pleszew.pl
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. a(RODO) tj. za zgodą osoby której dane dotyczą. Administrator przetwarza podane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest: umożliwienie Uczestnikom Konkursu wzięcia w nim udziału, umożliwienie przeprowadzenia konkursu, przyznania, wydania i odbioru nagrody, opublikowania informacji o laureatach oraz archiwizacji dokumentów.
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa, członkowie Komisji Konkursowej, oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz Administratora. Twoje dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach informacyjno –promocyjnych.

5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i przyznania nagród.

 1. Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych przez osobę której dane dotyczą. Zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie przed ogłoszeniem rozstrzygnięcia Konkursu poprzez przesłanie stosownej informacji na adres administratora, przy czym cofnięcie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 2. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
 3. Osoba której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych.
 4. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje osobie której dane dotyczą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z obowiązującym prawem.
 5. Osoba której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności, jeśli na skutek działania usługodawców (np. poczty, przewoźników, przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, administratorów sieci komputerowych, wadliwości działania łączy internetowych lub oprogramowania lub sprzętu komputerowego Uczestnika) lub zdarzeń związanych z realizowaniem usług mających charakter siły wyższej, nie będzie mógł wywiązać się z całości lub części zobowiązań, przewidzianych niniejszym Regulaminem, mimo dochowania przez Organizatora szczególnej staranności.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.

Przystępując do Konkursu (dostarczając odpowiedź na pytanie konkursowe) Uczestnik potwierdza tym samym zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptację.