Polityka prywatności szkolenia z zamówień publicznych

image_print

Klauzula informacyjna dla uczestników szkolenia

 „Szkolenie dla przedsiębiorców z zamówień publicznych”

  1. Miasto i Gmina Pleszew („Organizator”) zastrzega sobie prawo do rejestracji dźwięku lub obrazu i publikacji materiałów audiowizualnych związanych z przebiegiem szkolenia, które odbędzie się w Pleszewie w dniu 20 lutego 2023 r. (dalej „Szkolenie”) oraz udostępniania tych materiałów osobom trzecim.
  2. Uczestnictwo w Szkoleniu w trybie stacjonarnym równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne i bezterminowe rozpowszechnianie przez Organizatora wizerunku każdego z uczestników lub prelegentów.
  3. Organizator może utrwalać przebieg Szkolenia dla celów stworzenia dokumentacji lub promocji i rozpowszechniania treści ze Szkolenia. Organizator może korzystać z takiego nagrania lub fotografii lub jej fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek uczestnika, prelegenta lub innej osoby przebywającej na Szkoleniu oraz je rozpowszechniać, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie, w tym wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i remitowanie oraz publiczne udostępnianie m.in. w mediach społecznościowych w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  4. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, z wyłączeniem form obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy
ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew, tel.: 62 742 83 00.

W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem mail: iod@pleszew.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa, organizacji i komunikowania się z uczestnikami i prelegentami w sprawach związanych z organizacją Szkolenia, udokumentowania jego przebiegu, promocji i rozpowszechniania treści ze spotkania, w celach archiwalnych oraz wykonania umowy zawartej z Panią/Panem jako prelegentem a także umów zawartych z innymi podmiotami współpracującymi przy organizacji Szkolenia.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (Pani/Pana zgoda została wyrażona na przetwarzanie danych osobowych poprzez dobrowolne wypełnienie formularza rejestracyjnego) w zw. z art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, art. 6 ust. 1lit. b RODO, tj. realizacji zadań związanych z przygotowaniem i realizacją zawartych umów, a także art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. na  podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym m.in. ustawy o finansach publicznych i art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. wykonywania przez Administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi poprzez realizowanie m.in. wydarzeń naukowych, natomiast w zakresie danych szczególnych kategorii na podstawie art. 9. ust. 2 lit. a, g RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  wymogiem umownym oraz dobrowolnym, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane i niezbędne do udziału w Szkoleniu.

Dane mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa w tym podmiotom współpracującym oraz realizującym usługi w imieniu i na rzecz Administratora, a także osobom zainteresowanym wydarzeniami organizowanymi przez Administratora. Twoje dane zostaną udostępnione innym odbiorcom w związku z publikacją danych w materiałach promocyjnych m. in. w social mediach i na stronach internetowych. Ponadto w związku z celem przetwarzania danych, wizerunek uczestników jako element obrazu dokumentującego przebieg wydarzenia, zostanie upubliczniony za pośrednictwem mediów.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w związku z działaniami podejmowanymi na serwisach społecznościowych oraz wykorzystywania wtyczek i innych narzędzi pochodzących z tych serwisów (m.in. Facebook, Instagram, Linkedln, Google, itp.) albo gdy odbiorca ma siedzibę w państwie trzecim, na warunkach oraz zasadach określonych przez te serwisy i to one odpowiadają za legalność dalszych udostępnień a także za zrealizowanie obowiązków informacyjnych wobec użytkowników tych serwisów.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej, a po tym czasie przez okres  wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, za wyjątkiem danych zamieszczonych na trwałych nośnikach. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu prawo  dostępu do swoich danych osobowych,  prawo  ich sprostowania, usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.  Realizacja powyższych uprawnień musi być zgodna z przepisami prawa na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych. Wymienione prawa nie mogą zostać zrealizowane w zakresie opublikowanego w różnego rodzaju mediach wizerunku ze względu na ich charakter.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Pani/Pana i dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.