Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Sowinie, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży jest dz. nr 138/32 o pow. 0,0958 ha, zapisana w KW nr KZ1P/00017410/2.

Opis nieruchomości: Przedmiotowa działka to grunt niezabudowany o kształcie nieregularnym, pięciokątnym. Teren nieogrodzony, nieutwardzony i niezagospodarowany. Wjazd na działkę wymaga urządzenia. Na terenie działki brak przyłączy i sieci.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowa działka położona jest na istniejących i projektowanych terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji usługowej (MU).

Zgodnie z decyzją nr GR-7430/P/17/10 z dnia 19 marca 2010 r. działka wydzielona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego. Dla przedmiotowej działki ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działkę nr 138/30 (droga wewnętrzna) na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr AU-7331/WZI/97/08-09 z dnia 5.06.2009 r dla inwestycji polegającej na budowie siedmiu budynków gospodarczo-garażowych wolno stojących wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budowie drogi wewnętrznej na części działki nr 138/17 i działce nr 137/5, AM-2, obręb Sowina.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00017410/2 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 – III p.), w dniu 17 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 10/00.

CENA WYWOŁAWCZA: 28.740,00 zł netto

Słownie: dwadzieścia osiem tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100

(do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj.: 5.748,00 zł wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 stycznia 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium do godz. 9/45.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od  odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 10 stycznia 2022 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 9.12.2021 r.