Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Korzkwach

image_print

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej położonej w Korzkwach, będącej własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży jest dz. nr 121/2 o pow. 0,1500 ha; zapisana w KW nr KZ1P/00035999/6.

Opis nieruchomości: Przedmiotowy grunt to teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością uprawną o kształcie prostokątnym. Droga dojazdowa utwardzona, o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, nieoświetlona. Działka nie posiada urządzonego wjazdu. Objęta umową dzierżawy do sierpnia 2024 r. Z chwilą sprzedaży działki Dzierżawca przechodzi w stosunek dzierżawy z Nabywcą.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie przystąpiono do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Nie wydano decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla przedmiotowej działki ustala funkcję:

– w części tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień

– w części tereny infrastruktury technicznej – elektrownie wiatrowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową, tereny rolnicze.

Działy: III „prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV „hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00035999/6 – wolne od wpisów.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301 (III p.), w dniu 11 października 2021 r. (poniedziałek) o godz.: 10/00.

Cena wywoławcza: 72.000,00 zł słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100

(powyższa kwota podlega zwolnieniu z podatku VAT).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r. poz. 1990 ze zm.), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj.: 14.400,00 zł wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2021 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9/45 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa  i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości  i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 1 października 2021 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 30.08.2021 r.