logo programu Czyste powietrze - zdrowy wybór Twój wybór!

Czyste Powietrze

image_print
Grafika informacyjna zatytułowana: Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu! W górnym prawym rogu trzy logotypy w kolejności od krawędzi prawej strony – Unii Europejskiej, Rzeczpospolitej Polskiej, Krajowego Planu Odbudowy. Poniżej na czerwonym tle napis: Sprawdzaj oferty i nie podpisuj od razu! Następnie (poniżej) rysunek domu i obok w niebieskim trójkącie informacja o tym, że wymiana kopciucha plus termomodernizacja, to niższe rachunki, komfortowy dom, zdrowie i czyste powietrze. Następnie poniżej na czerwonym tle ostrzeżenie słowne kończące się komunikatem: Dotacja jest dla Ciebie, nie dla Wykonawcy. Na samym dole od lewej strony logotypy – Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programu „Czyste Powietrze” oraz adres strony internetowej czystepowietrze.gov.pl.

Punkt informacyjny

Miasto i Gmina Pleszew w roku 2019 podpisała porozumienie o współpracy w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze.

W ramach porozumienia uruchomiono w roku 2020 gminny punkt konsultacyjno – informacyjny, który ma siedzibę w Wydziale Ochrony Środowiska, ul. Plac Kościelny 1, pokój nr 2.

W ramach działania punktu od przeszkolonych pracowników można uzyskać:

 1. informacje o zasadach Programu,
 2. wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinasowanie, w tym pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,
 3. pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinasowania, w tym przy poprawnym wypełnieniu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników, a także złożyć wniosek o dofinasowanie.

Punkt konsultacyjno-informacyjny dysponuje stanowiskiem komputerowym z dostępem do Internetu, obsługiwanym przez pracownika, spełniający wymogi bezpieczeństwa informacji i zachowania poufności oraz ochrony danych osobowych, umożliwiający Wnioskodawcy złożenie wniosku o dofinasowanie oraz jego wydruk.

Punkt jest czynny w godzinach pracy Urzędu:
poniedziałek: 7.30 – 16.30
wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.30.

Zasady Programu Czyste Powietrze

Zasady Programu Czyste Powietrze od dnia 03.01.2023 r.

Wsparcie finansowe można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
 • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • wentylację mechaniczną,
 • mikroinstalację fotowoltaiczną,
 • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny).

Wsparcie finansowe można otrzymać na projekty zakończone, w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu podlegać będą koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dotacja może wynosić do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania
i do 37 000 zł47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Przedsięwzięcie musi zostać skończone:

 • do 30 miesięcy – Część 1) i Część 2) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 36 miesięcy – Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze”
 • do 18 miesięcy – Część 2) i Część 3) programu priorytetowego „Czyste Powietrze” dla dotacji z prefinansowaniem lub kredytem

od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawcą może być osoba fizyczna, która jest właścicielem / współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz spełnia kryterium dochodowe:

 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 135 000 zł

wtedy można starać się o podstawowe dofinansowanie

lub

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1894 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 2651 zł – jeżeli mieszkasz sam

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą – przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

wtedy można starać się o podwyższone dofinansowanie

 • ma miesięczne łączne zarobki jej i osób z nią mieszkających i wzajemnie utrzymujących się, które w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:
  • 1 090 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
  • 1 526 zł – jeżeli mieszkasz sam

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Dodatkowo, jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą –  przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

– wtedy można starać się o najwyższy poziom dofinansowania.

Szczegółowe warunki i korzyści z udziału w Programie można znaleźć na stronie www.czystepowietrze.gov.pl
https://www.wfosgw.poznan.pl/

Dane liczbowe w Mieście i Gminie Pleszew

Liczba złożonych wniosków o dofinasowanie: 1301
Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 553
Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji (zł): 15 112 453,63 zł

stan na 31.03.2024 r.