Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać działkę niezabudowaną, położoną w Kuczkowie, przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

image_print

Wykaz

Działki niezabudowanej położonej w Kuczkowie, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 66.

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza sprzedać:
dz. nr 67/8 o pow. 0,0046 ha, zapisaną w KW nr KZ1P/00036091/8.

Cenę do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ustalono w wysokości 1.388,00 zł
słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt osiem złotych 00/100
(do powyższej kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT 23%).

Opis nieruchomości: działka niezabudowana i niezagospodarowana o kształcie nieregularnym, podłużnym bez urządzonego wjazdu. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi, przeznaczona na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej tj. dz. nr 66 – zgodnie z udziałami.

Dla przedmiotowej działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano natomiast decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27 maja 2020 r dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej na terenie oznaczonym w ewidencji gruntów jako działki nr 63/2, 67, 65/2, 61/6, 64/7, 68, obręb Kuczków. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, dla ww. działki określa funkcję: tereny upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień.
Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00036091/8 – wolne od wpisów.

Wzywa się byłych właścicieli lub spadkobierców oraz osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości, do złożenia wniosku wraz z wykazaniem tytułu pierwszeństwa, zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz.1899), w terminie 6 tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.

Wykaz zamieszczono na stronach internetowych bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Pleszew (pok. nr 302).

Pleszew, dnia 7.12.2021 r