Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew zapisanych w KW nr KZ1P/00036091/8, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 67/1 o pow. 0,1103 ha i 67/2 o pow. 0,1189 ha.

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew

Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kuczkowie, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew.

Przedmiotem sprzedaży są:

Działka nr Pow. Nr KW
67/1 0,1103 ha KZ1P/00036091/8
67/2 0,1189 ha

Opis nieruchomości: Przedmiotowe działki położone są w Kuczkowie. Działka 67/1 ma kształt nieregularny, pięciokątny, wydłużony. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Działka nieuzbrojona. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

Działka 67/2 ma kształt nieregularny, czworokątny, wydłużony. Teren niezabudowany, nieogrodzony, nieutwardzony, niezagospodarowany, porośnięty roślinnością. Działka jest nieuzbrojona. Dostęp do drogi publicznej poprzez drogę wewnętrzną.

W przedmiotowym obszarze brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew przedmiotowe działki położone są na terenach upraw rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej i zalesień. Zgodnie z decyzją nr GP.6831.24.2021 z dnia 26 maja 2021 r. działki wydzielone pod budownictwo mieszkalne jednorodzinne. Dla przedmiotowych działek ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej – prawo przejścia i przejazdu z drogi publicznej przez działki nr 67/7 i 68.

Wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 104/2020 z dnia 27.05.2020 r. dla inwestycji polegającej na budowie  zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowie drogi dojazdowej.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr: KZ1P/00036091/8 – wolne od obciążeń.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, Rynek 1 (w pokoju 301; III p.), w dniu 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz.: 10/00 – dla działki 67/1 i 10/30 dla działki 67/2.

CENA WYWOŁAWCZA:

dla działki nr 67/1 – 44.120,00 zł

dla działki nr 67/2 – 47.560,00 zł

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT – 23%).

Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899), cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej netto tj.: 8.824,00 zł dla działki nr 67/1 i 9.512,00 zł dla działki nr 67/2 wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium tj. do godz. 9/45 dla działki nr 67/1 i do godz. 10/15 dla dz. Nr 67/2.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni                od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości  i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie w dniu przetargu stosownego pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia 4 stycznia 2022 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 301 i 302, tel. 62-7428-346 i 347; e`mail: gp@pleszew.pl ).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Urzędu pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 29.11.2021 r.