Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ulicy Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, zapisanych w KW nr KZ1P/00018632/1, oznaczonych ewidencyjnie jako dz. nr 6/3 o pow. 0,1045 ha i 6/4 o pow. 0,0924 ha.

image_print

Burmistrz  Miasta  i  Gminy  Pleszew

Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek niezabudowanych położonych w Kowalewie przy ul. Kowalewiec, będących własnością Miasta i Gminy Pleszew, oznaczonych ewidencyjnie nr działek:

Nr działki Pow. działki Nr KW
6/3 0,1045 ha KZ1P/00018632/1
6/4 0,0924 ha

Opis nieruchomości: teren niezabudowany, niezagospodarowany i nieogrodzony.

Droga dojazdowa o nawierzchni asfaltowej, bez chodników, oświetlona. Na terenie działek znajduje się rów. Wjazdy na działki wymagają urządzenia, na terenie działek brak przyłączy i sieci. W ewidencji gruntów działki w klasyfikacji RIIIa, W (grunty orne, rowy).

Działka 6/3 ma kształt nieregularny, czworokątny.

Działka 6/4 ma kształt zbliżony do prostokąta.

Ze względu na III klasę gruntu, koniecznym będzie po nabyciu działki wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – dotyczy to w przypadku budowy budynku jednorodzinnego każdego metra powyżej 500 m² i poniesienie opłaty, którą naliczy Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

Dla przedmiotowego obszaru brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wydano natomiast decyzję o ustaleniu warunków zabudowy nr 2/11 z dnia 5.01.2011 r. (AU-7331/WZI/213/10-11) dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz              z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na części działki nr 6/2 (działka nr 6/2 decyzją nr GR.8631.28.2011 z dnia 24.06.2011 r. została podzielona na sześć działek o nr 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7 – wydzielonych pod budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących i dz. nr 6/8 stanowiącą grunty orne, rowy). Ponadto na podstawie uchwały nr XII/95/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 12 września 2019 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Baranówku oraz w rejonie Bolesława Chrobrego i Kościelnej w Kowalewie gm. Pleszew.

Dla dz. nr 6/3 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 66/2020 z dnia 2.04.2020 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Dla dz. nr 6/4 wydano decyzję o warunkach zabudowy nr 62/2020 z dnia 26.03.2020 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z możliwością zlokalizowania garażu w formie zespolonej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” księgi wieczystej nr KZ1P/00018632/1 – wolne od obciążeń.

 Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie w dniu 10 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w pokoju Nr 301 – III piętro, o godz. 10/00 – dla działki 6/3 i o godz. 10/30 – dla działki nr 6/4.

Cena wywoławcza:

– dla działki nr 6/3 wynosi 45.000,00 zł netto

– dla działki nr 6/4 wynosi 42.000,00 zł netto

(do powyższych kwot zostanie doliczony należny podatek VAT 23%).

 Cena za nabycie działki/ek podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej tj.

Nr działki Wysokość wadium netto
6/3 9.000,00 zł
6/4 8.400,00 zł

wyłącznie przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy Pleszew w Banku Spółdzielczym w Pleszewie nr 26 8407 0003 0007 1000 2000 0374 w nieprzekraczalnym terminie do 4 stycznia 2022 r. Datą dokonania wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu będzie okazanie w dniu przetargu do godz. 9.45 – dla działki 6/3 i do godz. 10/15 – dla działki 6/4 dowodu wpłaty wadium.

Wadium przepada jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca uchyli się od zawarcia umowy.

Oferentom, którzy przetargu nie wygrali wadium zwraca się w terminie nie później niż 3 dni od odwołania, zamknięcia przetargu. Natomiast wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczące w przetargu obowiązane są przedłożyć aktualny wypis z właściwego rejestru stosowne pełnomocnictwa i dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot, a osoby fizyczne – dowód tożsamości i stosowne pełnomocnictwa. Dopuszcza się do udziału w przetargu pełnomocników. Warunkiem uczestnictwa w przetargu pełnomocnika jest okazanie pełnomocnictwa. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności w przetargu konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka.

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku rozdzielności majątkowej małżonków.

Cudzoziemiec biorący udział w przetargu winien spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 2175),  na dowód czego zobowiązany jest złożyć odpowiednie dokumenty do dnia  3 stycznia 2022 r.

Z warunkami przetargu można zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy w Pleszewie, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (pok. nr 302, tel. 062-7428-347).

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Ogłoszenie zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl (zakładka biznes).

Pleszew, dnia 29.11.2021 r.