Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz pomieszczenia przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą

image_print

Wykaz

            Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 3 lat pomieszczenie przy ul. Kubackiego w Pleszewie z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Budynek nr 47

-pomieszczenie nr 1 o powierzchni 80,00 m²,

Stawka miesięczna czynszu 5,59 zł/m² + obowiązująca stawka VAT.

Pomieszczenie położone jest na części działki 2497/6 ark. m 39, KW KZ1P/00019712/3.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudową usługową (B VI MN/U).

Czynsz płatny miesięcznie.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu, zobowiązany jest do wpłacenia kaucji na konto Urzędu.

Czynsz podlega z dniem 1 lipca każdego roku waloryzacji wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Nieruchomość będzie wynajęta na rzecz dotychczasowego najemcy.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem pod adresem bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowych informacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego (Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 62 7428 345.

Pleszew, dnia 7-02-2022 r.