Ikona ilustrujaca ogłoszenia dotyczące nieruchomości

Wykaz pomieszczeń przeznaczonych na działalność usługową przy ul. Bogusza w Pleszewie

image_print

Wykaz

Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew zamierza wynająć na okres 10 lat z przeznaczeniem na działalność usługową pomieszczenia usytuowane na parterze budynku mieszkalno – usługowego położonego w Pleszewie przy ul. Bogusza 1 na działce nr 3694 o pow. 0.1057 ha KW KZ1P/00007668/2 ark. mapy 20 (budynek w trakcie budowy):

– jeden lokal – o pow. 202,66m2
lub
– dwa lokale:
-nr 1 – o pow. 86,70 m2
-nr 2 – o pow. 115,96 m2.

Zgodnie z uchwałą nr XXXI/307/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 10 czerwca 2021r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew obszar obejmujący swym zasięgiem ww. działkę ustala się jako istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej z zabudową usługową (MW/U).

Stawka miesięczna czynszu : 30 zł/m2 + obowiązująca stawka VAT.

Czynsz określony wyżej podlega waloryzacji z dniem 1 lipca każdego roku wg wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych GUS za rok poprzedni.

Czynsz płatny miesięcznie do 20 każdego miesiąca.

Oprócz czynszu najemca ma obowiązek płacić podatek od nieruchomości.

Najemca w celu zabezpieczenia zapłaty czynszu zobowiązany jest do wpłacenia  kaucji na konto Urzędu.

Umowa najmu zostanie zawarta po oddaniu budynku do użytku – przewidywany termin – wrzesień 2023r.

Wnioski o najem pomieszczeń można składać do 15 grudnia 2022r.

W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku ustalenie najemcy nastąpi w drodze przetargu.

Wykaz zamieszczono na stronach urzędu pod adresem: bip.pleszew.pl i pleszew.pl(zakładka biznes).

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego ( Ratusz – pokój nr 302) lub pod nr tel. 627428 345.

Pleszew, dnia 18 listopada 2022r.